Tiếng Việt

Trên trang này bạn có thể đăng ký các sự kiện sau:
Pháp Hội Thường Niên lần thứ 43, 22 – 27/11
Chuyến hành hương, ngày 28 tháng 11
Nhập Thất Tara Tam Diệu Pháp, 29/11 – 2/12
Chokyi Nyima Rinpoche sẽ giảng dạy bằng tiếng Tây Tạng, được dịch sang Tiếng Việt và phát ra loa trong phòng giảng dạy. Tất cả các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Việt sẽ được cung cấp qua Đài FM.
Vui lòng đăng ký bằng ngôn ngữ mà bạn sử dụng để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất.
Đăng ký ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại đây:

Việc đăng ký cho sự kiện này đã kết thúc trước ngày 21 tháng 11 năm 2023.

Please select a Gravity Form